Your IT & Video Game Translator


Why Choose Lahokoski Linguistics?

We concentrate on what we know best

We love what we do. We know our strengths and only take on assignments that we are confident we can deliver to the highest standard.

Our translations are always 100% human

Machine Translation (MT) cannot, even at its best, reach the fluency or accuracy of a fully human translation. In addition, Finnish is a difficult language to learn even for humans, let alone for machines, which is why Lahokoski Linguistics does not offer or use MT or even post-edited machine translations.

We do not shun technology completely, however. We use the latest Translation Memory software (called CAT – Computer Aided Translation). The software saves every translated phrase or sentence alongside the original text into a Translation Memory so that any piece of text only needs to be translated once, saving time. Thanks to this, we can offer discounts on repetitive texts and save you money, too. Translation Memory software also enables searching for previously translated terms and phrases, which helps to maintain terminological and stylistic consistency. The translator always checks and edits all TM suggestions carefully to make sure that they fit the context.

Your project stays with us

Translation companies sometimes outsource your project to another company or freelance translator. There can even be several middlemen between you and the (often anonymous) person who actually translates your text – each adding to costs, causing delays, compromising confidentiality, and complicating communication.

As a small business, Lahokoski Linguistics handles every project personally. You will know exactly who will translate your text, and can easily keep in touch during and after the project in case any questions arise. Without the middlemen and overhead of larger companies, it keeps our prices more affordable.

Tailored service and pricing

We make sure to understand your needs and expectations right from the beginning. Whether you need a simple translation for personal use, a humorous translation for your game, or a fully polished, creative text for effectively marketing your products: we deliver what you need, when you need it, and for a price matching the level of service required.

We have a network of trustworthy translators covering various Scandinavian and European languages

If you have a project that needs to be translated into several languages, we can organize a multilingual team for you. If you need translations in specialized fields that we do not offer, we can help you find translators for those as well. All professionals are colleagues who we know and have worked with personally, so we can recommend them without reservation.

Ten years and counting!

We have been in the translation and linguistics business since 2005, and we’re still going strong with an ever-changing roster of client opportunities.

Here are a few examples of our current, still ongoing projects (updated in February 2015):

Video games

 • A PC game series: Localization and review of UI, other game content, and marketing material. English – Finnish,
  over 400,000 words since 2012
 • An online game: Localization and review of game text and instructions. English – Finnish, approximately 155,000 words since 2011

Software

 • ERP & PIM software: Localization of UI and Help. German – Finnish, approximately 140,000 words since 2007

Electronics

 • Printers: Localization of firmware and documentation. English – Finnish, over 400,000 words since 2007
 • Printers: Translation and review of marketing material. English – Finnish, approximately 40,000 words since 2011

Technical

 • Medical devices: Translation of documentation. German/English – Finnish, over 500,000 words since 2005

Varför välja Lahokoski Linguistics?

Vi fokuserar på det som vi är bäst på

Vi älskar att översätta, och vi vet vilka områden vi är bäst på. Vi tar oss bara an uppdrag där vi vet att vi kan leverera optimal kvalitet.

Våra översättningar görs av människor, inte datorer

En maskinöversättning (MT) kan aldrig bli så uttrycksfull och exakt som en översättning utförd av en människa. Finska är ett svårt språk att lära sig för människor – och ännu svårare för maskiner att hantera och förstå. Därför varken erbjuder eller använder Lahokoski Linguistics maskinöversättningar – inte heller korrekturlästa/språkgranskade sådana.

Teknikfientliga är vi dock inte. Vi använder den senaste programvaran för att arbeta med översättningsminnen (CAT – Computer Aided Translation). I CAT-program sparas varje översatt fras eller mening tillsammans med originaltexten, och därför behöver de bara översättas en gång. Det sparar tid och gör att vi kan erbjuda rabatter på texter med stor andel repetitioner. Med CAT-program kan man även söka efter tidigare översatta termer och fraser, och därmed säkra konsekvens i fråga om terminologi och stil. Översättaren kontrollerar och redigerar alltid förslagen från översättningsminnet, för att säkerställa att de passar i sin kontext.

Ditt projekt förblir i våra händer

Ibland lägger översättningsbyråer ut projekt på andra firmor eller på frilansöversättare. I vissa fall kan det finnas flera olika aktörer mellan dig och den (ofta anonyma) person som översätter texten. Varje extra led innebär ökade kostnader, förseningar, risk för att sekretessen äventyras och kommunikationssvårigheter.

Lahokoski Linguistics är ett litet företag som hanterar varje projekt på ett personligt sätt. Du får veta vem som kommer att översätta din text och kan enkelt kommunicera med oss under och efter projektet om frågor uppstår. Vi arbetar utan mellanhänder och har mindre omkostnader jämfört med ett större företag – vilket märks på priset.

Skräddarsydd service och prissättning

Vi försäkrar oss redan från början om att vi förstår exakt vad du behöver och vad du förväntar dig. Oavsett om du behöver en enkel översättning för personligt bruk, en humoristisk översättning till din tv-spel eller en genomarbetad, kreativ text som effektivt marknadsför dina produkter levererar vi precis det du behöver, när du behöver det, och till ett pris som matchar den servicenivå du har behov av.

Vi samarbetar med ett nätverk av kvalificerade översättare inom skandinaviska och europeiska språk

Om du har ett projekt som ska översättas till flera språk kan vi ställa samman ett flerspråkigt team till dig. Och om du behöver översättningar inom olika specialområden som vi inte kan erbjuda själva hjälper vi dig att hitta lämpliga översättare. Vi anlitar enbart kolleger som vi känner och har arbetat tillsammans med, och som vi vet kommer att lösa uppdraget på bästa sätt.

Nio års beprövad erfarenhet

Vi har översatt sedan 2005 och byggt upp många långvariga kundrelationer.

Här är några exempel på projekt vi arbetar med just nu (uppdaterad februari 2015):

Tv-spel

 • Dataspelserie: lokalisering och granskning av användargränssnitt, textinnehåll och marknadsföringsmaterial; engelska – finska,
  över 400 000 ord sedan 2012
 • Onlinespel: lokalisering och granskning av textinnehåll och hjälp; engelska – finska, cirka 155 000 ord sedan 2011

Programvara

 • ERP- och PIM-programvara: lokalisering av användargränssnitt och hjälp; tyska – finska, cirka 140 000 ord sedan 2007

Elektronik

 • Skrivare: lokalisering av firmware och dokumentation; engelska – finska, över 400 000 ord sedan 2007
 • Skrivare: översättning och granskning av marknadsföringsmaterial; engelska – finska, cirka 40 000 ord sedan 2011

Teknik

 • Medicinsk utrustning: översättning av dokumentation; tyska/engelska – finska, över 500 000 ord sedan 2005

Miksi valitsisit meidät?

Keskitymme vahvuuksiimme

Pidämme työstämme ja tunnemme omat vahvuutemme. Otammekin vastaan vain toimeksiantoja, jotka pystymme varmasti toteuttamaan laadukkaasti ja halutussa aikataulussa.

Käännöksemme ovat aina ihmisen työtä

Konekäännökset eivät parhaimmillaankaan saavuta alusta alkaen ihmisen laatiman käännöksen sujuvuutta ja virheettömyyttä. Suomi on vieraskielisille ihmisillekin vaikea kieli oppia, saati sitten koneille. Tästä syystä Lahokoski Linguistics ei tarjoa konekäännöksiä eikä edes konekäännösten oikolukupalvelua.

Emme kuitenkaan ole tekniikkakammoisia, vaan hyödynnämme työssämme uusimpia käännösmuistiohjelmistoja eli CAT-työkaluja. Ohjelmisto tallentaa kaikki alkuperäiskielen lauseet ja tekstiosiot käännöksineen käännösmuistiin, jotta samaa tekstiosuutta ei tarvitsisi kääntää moneen kertaan. Näin me säästämme aikaa ja sinä rahaa, sillä voimme tarjota alennuksia paljon toistoa sisältävistä teksteistä. Käännösmuistista on myös mahdollista etsiä aiemmin käännettyjä termejä ja sanamuotoja, mikä auttaa pitämään tekstin sanaston ja tyylin yhdenmukaisina. Kääntäjä tarkistaa aina huolellisesti jokaisen käännösmuistista tulevan ehdotuksen varmistaen, että se on oikein ja sopii asiayhteyteensä.

Projektisi pysyy meidän käsissämme

Jotkin käännösyritykset ulkoistavat projekteja muille yrityksille tai freelance-kääntäjille. Joskus toimeksianto voi kulkea asiakkaalta kääntäjälle jopa monen välikäden kautta, mikä lisää kustannuksia, viivästyttää aikatauluja, heikentää tietoturvaa ja hankaloittaa yhteydenpitoa. Näissä tapauksissa asiakkaalle jääkin usein epäselväksi, kenen käännettäväksi teksti lopulta päätyy.

Lahokoski Linguistics on pienyritys ja käsittelee jokaisen toimeksiannon henkilökohtaisesti. Asiakkaanamme tiedät tarkalleen, kuka tekstisi kääntää. Voit myös olla suoraan yhteydessä kääntäjään, jos projektin aikana tai sen jälkeen ilmenee jotakin kysyttävää tai selvitettävää. Ilman välikäsiä ja suurten yritysten kustannuksia voimme myös pitää hintamme edullisempina.

Räätälöity palvelu ja hinnoittelu

Kun lähetät meille tiedustelun toimeksiannosta, selvitämme heti alkajaisiksi tarpeesi ja odotuksesi. Tarvitsetpa pikaisen käännöksen henkilökohtaiseen käyttöön, humoristisen pelikäännöksen tai huippuunsa hiotun, luovan markkinointitekstin, toimitamme sen, mitä tarvitset, silloin kun tarvitset ja hintaan, joka vastaa toivomaasi palvelutasoa.

Luotettava kääntäjäverkostomme kattaa useita skandinaavisia ja eurooppalaisia kieliä

Jos tarvitset käännöstä useille kielille, voimme koota puolestasi monikielisen kääntäjätiimin. Voimme myös auttaa sinua löytämään kääntäjän teksteille, joiden erikoisala ei kuulu vakiovalikoimaamme. Kaikki kääntäjät ovat meille henkilökohtaisesti tuttuja, luotettaviksi toteamiamme ammattilaisia, joita voimme suositella hyvin mielin.

Kymmenen vuoden vankka kokemus

Olemme toimineet käännösalalla vuodesta 2005 lähtien ja rakentaneet lukuisia kestäviä asiakassuhteita.

Tässä on muutamia esimerkkejä jatkuvista projekteistamme (päivitetty helmikuussa 2015):

Videopelit

 • PC-pelisarja: käyttöliittymän, pelitekstien ja markkinointiaineiston lokalisointi ja oikoluku; englanti–suomi,
  yli 400 000 sanaa vuodesta 2012 lähtien
 • Verkkopeli: pelitekstien ja -ohjeiden lokalisointi ja oikoluku; englanti–suomi, noin 155 000 sanaa vuodesta 2011 lähtien

Ohjelmistojen lokalisointi

 • ERP- ja PIM-ohjelmistot: käyttöliittymän ja ohjeiden lokalisointi; saksa–suomi, noin 140 000 sanaa vuodesta 2007 lähtien

Elektroniikka

 • Tulostimet: laiteohjelmistojen ja dokumentaation lokalisointi; englanti–suomi, yli 400 000 sanaa vuodesta 2007 lähtien
 • Tulostimet: markkinointiaineiston kääntäminen ja oikoluku; englanti–suomi, noin 40 000 sanaa vuodesta 2011 lähtien

Tekniikka

 • Lääketieteelliset laitteet: dokumentaation kääntäminen; saksa/englanti–suomi, yli 500 000 sanaa vuodesta 2005 lähtien

Was spricht für uns?

Wir konzentrieren uns auf das, was wir am besten können

Wir haben Freude an dem, was wir tun. Wir kennen unsere Stärken und nehmen ausschließlich jene Aufträge an, für die wir beste Qualität bieten können.

Unsere Übersetzungen stammen zu 100 % aus menschlicher Hand

Selbst im Idealfall kann eine maschinelle Übersetzung (MT – Machine Translation) niemals die Sprachgewandtheit und Präzision einer Humanübersetzung erreichen. Zudem ist Finnisch eine schwer zu erlernende Sprache für uns Menschen, geschweige denn für Maschinen, weshalb Lahokoski Linguistics Maschinenübersetzungen wie auch deren Nachbearbeitung grundsätzlich nicht anbietet oder verwendet.

Neue Technologien spielen jedoch auch bei uns eine Rolle: Wir verwenden modernste Translation Memory Software (Übersetzungsspeichersoftware). Hierbei handelt es sich um sogenannte CAT-Tools (Computer Aided Translation – computergestützte Übersetzung), die sämtliche Übersetzungseinheiten samt Quelltext abspeichern, so dass jedes Textsegment nur einmal übersetzt werden muss. Somit sparen wir Zeit und Sie Geld, da wir Preisnachlässe für Wiederholungen anbieten. Außerdem können wir über die Translation Memory Software gezielt nach bereits übersetzten Begriffen und Formulierungen suchen und somit eine terminologische und stilistische Konsistenz gewährleisten. Der Übersetzer prüft und bearbeitet sämtliche TM-Hinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass diese in den Kontext passen.

Ihr Projekt ist und bleibt in unseren Händen

Übersetzungsagenturen vergeben Ihr Projekt mitunter an andere Agenturen oder freiberufliche Übersetzer. Die Zwischenschaltung mehrerer Dienstleister kann zu Mehrkosten, Lieferverzögerungen, Geheimhaltungsproblemen oder erschwerter Kommunikation führen – wer letztendlich übersetzt, weiß der Endkunde dabei nur selten.

Wir bei Lahokoski Linguistics wickeln als kleines Unternehmen jedes Projekt persönlich für Sie ab. Bei uns wissen Sie genau, wer Ihren Text übersetzt, und Sie können mit uns bei eventuellen Rückfragen während des Projekts und auch danach jederzeit mühelos in Kontakt treten. Durch direkte Wege ohne komplexe Bürokratie arbeiten wir effizient und damit zu erschwinglichen Preisen.

Kundenspezifischer Service und Preis

Bereits beim ersten Kontakt gehen wir auf Sie und Ihre Wünsche ein. Ob einfache Übersetzung für den Privatgebrauch, eine humoristische Übersetzung für Ihr Videospiel oder ausgefeilter Werbetext für Ihr erfolgreiches Produktmarketing – von uns erhalten Sie genau das, was Sie brauchen und wann Sie es brauchen, und dies zu einem Preis, der dem gewünschten Serviceumfang entspricht.

Wir verfügen über ein Netzwerk von zuverlässigen Übersetzern für verschiedene skandinavische und europäische Sprachen

Wenn Sie ein Projekt zur Übersetzung in mehrere Sprachen haben, können wir ein mehrsprachiges Team für Sie zusammenstellen. Für Übersetzungen aus Bereichen, die wir nicht anbieten, helfen wir Ihnen gerne bei der Suche nach einem geeigneten Übersetzer. Alle von uns vermittelten Experten sind Kollegen, die wir persönlich aus der Zusammenarbeit kennen und somit vorbehaltlos empfehlen können.

Zehn Jahre Erfahrung und Erfolg

Wir sind seit 2005 auf dem Übersetzermarkt tätig und haben viele langfristige Kundenbeziehungen aufgebaut.

Wir arbeiten unter anderem an folgenden aktuellen Projekten (aktualisiert im Februar 2015):

Videospiele

 • PC-Spielserie: Lokalisierung und Lektorat von Benutzeroberflächen, Textinhalt und Werbematerial. Englisch – Finnisch,
  über 400.000 Wörter seit 2012
 • Online-Spiel: Lokalisierung und Lektorat von Textinhalt und Anleitungen. Englisch – Finnisch, ca. 155.000 Wörter seit 2011

Software

 • ERP- und PIM-Software: Lokalisierung von Benutzeroberflächen und Dokumentation. Deutsch – Finnisch, ca. 140.000 Wörter seit 2007

Elektronik

 • Drucker: Lokalisierung von Firmware und Dokumentation. Englisch – Finnisch, über 400.000 Wörter seit 2007
 • Drucker: Marketing-Übersetzung und -Lektorat. Englisch – Finnisch, ca. 40.000 Wörter seit 2011

Technik

 • Medizinische Geräte: Übersetzung von Dokumentation. Deutsch/Englisch – Finnisch, über 500.000 Wörter seit 2005

¿Por qué elegirnos?

Nos concentramos en lo que mejor sabemos hacer

Nos encanta lo que hacemos. Sabemos hasta donde somos capaces y sólo aceptamos proyectos que sabemos vamos a entregar cumpliendo los más altos estándares de calidad.

Nuestras traducciones están realizadas por personas al 100%

Las traducciones realizadas de forma automática por programas informáticos no pueden alcanzar, aun en el mejor de los casos, la fluidez y precisión alcanzadas por seres humanos. Además, si el finés es un idioma difícil de aprender incluso para los seres humanos, lo es aún más para las máquinas, por ello Lahokoski Lingüistics no ofrece ni utiliza programas informáticos de traducción automática.

Con todo, eso no significa que prescindamos de toda ayuda informática. Lahokoski Lingüistics utiliza los últimos avances en bases de datos de traducción (denominadas CAT, Computer Aid Translation) las cuáles guardan cada frase o parte del texto traducida junto con el texto original con el objeto de que sólo necesiten ser traducidas una vez, ahorrando tiempo. Además también rastrea palabras y oraciones previamente traducidas lo cual ayuda a reforzar la consistencia terminológica y estilística, todo bajo la supervisión del traductor que en todo momento comprueba y edita todas las sugerencias del programa con el objeto de asegurar que se ajustan al contexto. Gracias a todo ello podemos ofrecer descuentos sobre textos que sean repetitivos permitiéndole a usted ahorrar costes.

Nos encargamos personalmente de su proyecto

Otras empresas de traducción derivan en ocasiones su proyecto a otras compañías y traductores independientes, pudiendo incluso llegar a haber entre usted y la persona que finalmente realiza la traducción del texto (a menudo de forma anónima) varios intermediarios, los cuáles se añaden a los costes, causan retrasos, comprometen la confidencialidad y complican la comunicación.

Como empresa pequeña, Lahokoski Lingüistics maneja cada proyecto personalmente. Usted sabrá exactamente quien traduce su proyecto y podrá fácilmente comunicarse con nosotros en todo momento. Todo ello hace que, sin intermediarios ni otros gastos propios de mayores empresas, podamos mantener precios asequibles.

Servicios y precios personalizados

Ponemos atención en comprender sus necesidades y expectativas desde el principio. Ya sea una traducción simple para uso personal, una con un cierto sentido del humor para un videojuego, o un texto creativo destinado al marketing de sus productos, le entregamos lo que usted necesita, cuando usted lo necesita, y a un precio ajustado al servicio prestado.

Tenemos una red de traductores de confianza cubriendo varias lenguas europeas y escandinavas

Si usted tiene un proyecto que necesite ser traducido a varios idiomas podemos organizar un equipo de traductores para ello. Si usted necesita de una traducción especializada en un campo que no ofrecemos, podemos ayudarle a encontrar el traductor que necesita. Todos estos profesionales son colegas que conocemos y hemos trabajado con ellos personalmente, con lo que podemos recomendarlos sin la menor duda.

Una década de experiencia y éxito

Llevamos diez años en la industria de la traducción y localización, llevando a cabo una amplia gama de proyectos relacionados con electrónica, videojuegos, etc.

A continuación podrá encontrar información sobre algunos de nuestros proyectos actualmente en curso (actualizado en febrero 2015):

Videojuegos

 • Franquicia videojuegos PC: Localización y análisis de la interfaz de usuario, otros contenidos y material para marketing;
  inglés – finés, más de 400.000 palabras desde 2012
 • Juego online: Localización y análisis del juego y sus instrucciones; inglés – finés, aprox. 155.000 palabras desde 2011

Software

 • Sistemas de planificación de recursos empresariales (en inglés ERP): Localización de la interfaz de usuario y ayuda técnica;
  alemán – finés, aprox. 140.000 palabras desde 2007

Electronics

 • Impresoras: Localización de firmware y documentación; inglés – finés, más de 400.000 palabras desde 2007
 • Impresoras: Traducción y análisis de textos de marketing y mercadotecnia; inglés – finés, aprox. 40.000 palabras desde 2011

Otros

 • Instrumental médico: Traducción de documentación; alemán/inglés – finés, más de 500.000 palabras desde 2005

Your professional translation
and localization partner

Lahokoski Linguistics provides professional translation, localization, and proofreading services from various languages into Finnish and Spanish. We have been active in the translation industry since 2005, and specialize in video game localization, software localization and IT translations. We are dedicated to offering a cost-efficient, quality-oriented, personalized, and professional translation service.
 
Finnish translation

 

In Good Company

Since 2005, we have completed thousands of projects for satisfied clients. But don’t just take our word for it – take a look at what our clients say below!

Professionelle Übersetzungen
mit FINNesse

Lahokoski Linguistics bietet Ihnen professionelle Übersetzungen, Lokalisierung sowie Korrektorat und Lektorat aus verschiedenen Sprachen ins Finnische und Spanische. Zu unseren Spezialgebieten gehören die Lokalisierung von Videospielen und Software sowie Fachübersetzungen für dem Bereich Technologie. Lahokoski Linguistics ist nunmehr seit 2005 auf dem Übersetzermarkt tätig und hat sich einen kosteneffizienten, qualitätsorientierten und persönlich abgestimmten Sprachenservice zur Aufgabe gemacht.
 
Finnische Übersetzungen

 

In guten Händen

Seit nunmehr 2005 übersetzen wir für durchwegs zufriedene Kunden. Aber Sie müssen uns nicht einfach nur beim Wort nehmen – sehen Sie unten, was unsere Kunden selbst von unseren Leistungen halten.

Din professionella
översättningspartner

Lahokoski Linguistics erbjuder professionell översättning och lokalisering från ett antal språk till finska och spanska, samt korrekturläsning på finska. Lahokoski Linguistics har varit aktiva inom översättningsbranschen sedan 2005 med lokalisering av tv-spel, programvara och informationsteknik som specialområde. Vår ambition är att erbjuda kostnadseffektiv, professionell och högkvalitativ översättningsservice som är anpassad till just dina behov.
 
Finska översättning

 

I goda händer

Vi har översatt åt nöjda kunder sedan 2005. Men ta oss inte på orden – läs vad våra kunder har att säga om oss. Du hittar deras omdömen här nedanför.

Ammattitaitoista käännöspalvelua

Lahokoski Linguistics tarjoaa suomen ja espanjan kielen lokalisointi-, käännös- ja kielentarkistuspalvelua yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Olemme toimineet käännösalalla jo vuodesta 2005 lähtien erikoisaloinamme videopelien ja ohjelmistojen lokalisointi sekä IT-alan käännökset. Otamme toki vastaan myös muiden alojen toimeksiantoja. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme tehokasta, korkeatasoista ja henkilökohtaista käännöspalvelua kohtuuhintaan.

 
Suomen kielen käännöspalvelua

 

Hyvissä käsissä

Lahokoski Linguistics on tarjonnut käännöspalvelua jo vuodesta 2005 lähtien ja rakentanut vuosien varrella lukuisia pitkäaikaisia asiakassuhteita. Tyytyväiset asiakkaat ovat meille kunnia-asia! Älä toki tyydy vain meidän sanaamme, vaan lue sivun alareunasta asiakkaidemme antamaa palautetta.

Su experto
en traducción y localización

Lahokoski Linguistics ofrece un servicio profesional de traducción y localización al finés y español desde diversos idiomas así como revisión de textos traducidos. Lahokoski Linguistics se encuentra presente en el sector de la traducción desde el año 2005 y es especialista en localización de videojuegos, software y electrónica, ofreciendo un servicio personalizado, profesional, y de la máxima calidad a precios competitivos.
 
Servicio de traducción al finés

 

En buenas manos

Desde 2005 hemos llevado a cabo miles de proyectos para la satisfacción de nuestros clientes. ¡Pero no se limite a creernos, eche un vistazo a lo que nuestros clientes dicen de nosotros!

Finnish is our Specialty

Translation, Localization, Proofreading, and more

Lahokoski Linguistics offers professional linguistic services related to the Finnish language. We translate and localize your content from English, German, Swedish, and Spanish into Finnish, as well as from Finnish and English into Spanish. We also offer proofreading and editing of previously translated texts as well as general language consulting. Thanks to our network of trusted colleagues, we can also recommend professional translators for other Scandinavian and European languages, or organize a multilingual team for your project.

Video Games, Software, and everything IT

Lahokoski Linguistics is specialized in the ever-growing technology areas of video game localization, software localization, consumer electronics and office equipment. We localize user interface messages of software and firmware, video game content, websites, user documentation, instruction manuals, product catalogs, brochures, presentations, etc. We translate various text types in multiple other fields, as well. For some concrete examples of our work, take a look at this list of our ongoing projects.

Quality and Confidentiality

The latest translation software enables us to handle a wide variety of file types, and helps us ensure efficiency and consistency within and across projects. Every translation project is handled carefully and confidentially. Unless otherwise agreed, we do not outsource your projects but handle them personally, from the preparation of the files to the final check of the translation before it is published. Upon request, we can arrange for our translations to be checked by an independent proofreader.

Translation is a way to drive revenue and approach new markets. Well-translated content ensures that you are sending the right message to your international customers. Any published content from your company forms an important part of the customer experience and affects the business image. Lahokoski Linguistics helps you make a good impression by ensuring that your content is translated appropriately, matches the source text, and is tailored to the target audience. Ask for a quote now!
Localizing your games can increase their international appeal. Video games are no longer just for “geeks”, but attract an ever wider audience of kids and adults alike, and the demand for localized games is growing. We at Lahokoski Linguistics love playing games, as well as translating them! Game localization is challenging, creative and fun work. We are familiar with different video game platforms and their specific terminology and style. Taking into account all linguistic, cultural and technical aspects, we adapt your game for the Finnish audience, making sure it works as well as in the original language, and creates the impression you’re after – be it funny, scary or thrilling! FINNISH Your Games – ask for a quote today!

Service

Übersetzung, Lokalisierung, Korrektorat und mehr

Lahokoski Linguistics bietet Ihnen professionellen Sprachenservice im Zusammenhang mit der finnischen Sprache. Wir übersetzen und lokalisieren Ihre Texte vom Englischen, Deutschen, Schwedischen und Spanischen ins Finnische, sowie vom Finnischen und Englischen ins Spanische. Zudem erhalten Sie bei uns Korrektorats- und Lektoratsservice von bereits übersetzten Inhalten sowie allgemeine Beratung im linguistischen Bereich. Dank unseres Netzwerks können wir Sie zudem bei der Suche nach einem professionellen Übersetzer in eine andere skandinavische oder europäische Sprache unterstützen oder ein mehrsprachiges Team für Ihr Projekt zusammenstellen.

Videospiele, Software, Webseiten und IT

Lahokoski Linguistics übersetzt die verschiedensten Textarten aus vielfältigen Bereichen. Dabei konzentrieren wir uns auf den stetig wachsenden Bereich der Technologien, wie etwa Videospiele, Lokalisierung, Unterhaltungselektronik und Bürogeräte. Wir lokalisieren Meldungsdateien für Benutzeroberflächen, Firmware, Videospiele, Webseiten, Benutzerdokumentation, Bedienungsanleitungen, Produktkataloge, Broschüren, Präsentationen usw. Einige konkrete Beispiele für unsere Arbeit finden Sie hier.

Qualität und Vertraulichkeit

Durch die Nutzung modernster Übersetzersoftware haben wir die Möglichkeit, eine Vielfalt an Dateiformaten zu bearbeiten und innerhalb eines Projekts sowie projektübergreifend Effizienz und Konsistenz zu gewährleisten. Jedes Projekt wird sorgfältig und vertraulich bearbeitet. Sofern nichts anderes vereinbart ist, lagern wir Ihre Aufträge nicht an externe Dienstleister aus, sondern bearbeiten sie persönlich, von der Vorbereitung der Dateien bis zur Prüfung der fertigen Übersetzung. Auf Anfrage bieten wir für unsere Übersetzungen Korrektorat und Lektorat durch einen selbstständigen Kollegen an.

Mit Übersetzungen kann Ihre Unternehmen neue Märkte erschließen. Ein gut übersetzter Inhalt heißt, dass bei Ihren internationalen Kunden auch die richtige Nachricht ankommt. Jeglicher Inhalt, den Ihr Unternehmen veröffentlicht, bildet einen wesentlichen Bestandteil der Kundenerfahrung und wirkt sich auf das Firmenimage aus. Lahokoski Linguistics stellt sicher, dass Ihre Inhalte sorgfältig übersetzt werden, dem Quelltext entsprechen und ideal auf Ihre Zielgruppe zugeschnitten sind. Jetzt Angebot anfordern!

Tjänster

Översättning, lokalisering, korrekturläsning och mera

Lahokoski Linguistics erbjuder professionella språktjänster relaterade till finska språket. Vi översätter och lokaliserar ditt innehåll från engelska, tyska, svenska och spanska till finska såväl som från finska och engelska till spanska. Vi erbjuder även korrekturläsning och redigering av tidigare översatta texter, samt allmänna språkkonsulttjänster. Tack vare vårt kontaktnät av pålitliga kolleger kan vi även rekommendera dig översättare för andra skandinaviska och europeiska språk eller ställa samman ett flerspråkigt team till dig.

TV-spel, programvara, webbplatser, IT

Lahokoski Linguistics översätter många olika typer av texter inom olika områden. Vi är specialiserade på det ständigt växande området teknik, till exempel tv-spel, programvarulokalisering, hemelektronik och kontorsutrustning. Vi lokaliserar användargränssnitt, firmware, webbplatser, dokumentation, bruksanvisningar, produktkataloger, presentationer, etc. Några exempel på våra projekt finns här.

Kvalitet och konfidentialitet

Vi använder de senaste översättningsverktygen, vilket gör att vi kan hantera en mängd olika filtyper och arbeta effektivt och konsekvent, både inom samt mellan olika projekt. Alla projekt hanteras aktsamt och konfidentiellt. Om inget annat har avtalats, outsourcar vi inte dina projekt utan bearbetar dem personligen, från förberedandet av filer till slutkontrollen av den färdiga översättningen innan publicering. Vid förfrågan kann vi ordna en extern språkgranskning av vår översättning.

All text som kommer från ditt företag utgör en viktig del av kundens upplevelse och påverkar hur företaget uppfattas. Lahokoski Linguistics ser till att översättningen stämmer överens med källtexten och att den är anpassad till målgruppen. Med en korrekt och målgruppsanpassad översättning sänder du ut rätt budskap till dina internationella kunder. Be om en offert!

Palvelut

Käännökset, lokalisointi, oikoluku ynnä muuta

Lahokoski Linguistics tarjoaa suomen kieleen liittyviä palveluja yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Käännämme ja lokalisoimme tekstejä englannista, saksasta, ruotsista ja espanjasta suomeksi sekä suomesta ja englannista espanjaksi. Lisäksi tarjoamme oikoluku-, kielentarkistus- ja tekstinmuokkauspalveluja ja yleistä kielineuvontaa. Voimme myös auttaa käännättämään tekstejä muille pohjoismaisille ja eurooppalaisille kielille suosittelemalla luotettavaksi toteamiamme yhteistyökumppaneita. Toivomuksesta voimme myös järjestää monikielisen kääntäjätiimin projekteja varten.

Videopelit, ohjelmistot, nettisivut, IT

Lahokoski Linguistics kääntää useiden eri alojen tekstejä. Erikoisalaamme on jatkuvasti kasvava IT- ja teknologia-ala, esimerkiksi konsoli- ja tietokonepelien sekä ohjelmistojen lokalisointi, viihde-elektroniikka sekä toimistolaitteet. Lokalisoimme esimerkiksi käyttöliittymätekstejä, laiteohjelmistoja, videopelejä ja Internet-sivustoja. Käännämme myös erilaisia käyttöohjeita, tuoteluetteloja ja esitteitä. Käytännön esimerkkejä käännösprojekteistamme voit lukea täältä.

Laatua ja luotettavaa palvelua

Ajanmukaisten käännösohjelmistojen ansiosta pystymme käsittelemään monia eri tiedostotyyppejä ja varmistamaan käännösten yhdenmukaisuuden niin yksittäisissä projekteissa kuin projektien välillä. Jokainen projekti käsitellään luottamuksellisesti. Emme ulkoista toimeksiantoja, vaan huolehdimme henkilökohtaisesti koko projektista aina tiedostojen valmistelusta valmiin, julkaistavan käännöksen lopputarkastukseen, ellei erikseen muuta sovita. Pyynnöstä järjestämme käännöksillemme ulkopuolisen oikolukijan.

Kääntäminen auttaa yrityksiä tavoittamaan uusia markkinoita. Yrityksen julkaisut vaikuttavat merkittävästi sen imagoon, eli asiakkaiden mielikuviin ja kokemukseen yrityksestä. Siksi on tärkeää, että erityisesti markkinointitekstit ja -käännökset on laadittu huolella. Lahokoski Linguistics kääntää tekstit tarkoituksenmukaisesti, alkuperäistekstiä ja kohdeyleisöä kunnioittaen. Laadukkaat, ammattimaiset käännöksemme auttavat varmistamaan, että asiakkaasi saavat positiivisen kuvan yrityksestäsi. Pyydä tarjous käännöksestä jo tänään!

Servicios

Traducción, localización, revisión y más

Lahokoski Linguistics ofrece servicios lingüísticos profesionales relacionados con la lengua finlandesa. Traducimos y localizamos sus contenidos del español, el inglés, el alemán y el sueco al finés así como del finés y inglés al español. También ofrecemos servicios de revisión y edición de textos previamente traducidos, así como otras consultas lingüísticas generales. Gracias a nuestra pequeña red de profesionales de confianza, también podemos ayudarle a traducir sus documentos a otros idiomas, tanto europeos como escandinavos, u organizar un equipo multilingual para su proyecto.

Videojuegos, software, páginas web etc.

Lahokoski Linguistics se especializa en distintas áreas de creciente importancia en el sector tecnológico como la localización de videojuegos, software, la electrónica de consumo o equipamiento para oficinas. Localizamos contenido de software y firmware, videojuegos, páginas web, documentación del usuario, manuales de instrucciones, catálogos de productos, folletos y presentaciones, entre otros. También traducimos textos pertenecientes a otros campos. Si desea ejemplos más concretos, eche un vistazo al listado de proyectos actualmente en proceso.

Calidad y confidencialidad

Trabajamos con el software de traducción más avanzado y con una amplia variedad de tipos de archivos, lo que garantiza la eficacia y la coherencia en todos y cada uno de nuestros proyectos. Cada proyecto de traducción se gestiona con cuidado y confidencialidad. Salvo acuerdo en contrario, no subcontratamos sus proyectos sino que los gestionamos personalmente desde la preparación de los archivos hasta la última revisión de la traducción antes de su publicación. Bajo demanda, podemos acordar que nuestra traducción sea revisada por un traductor independiente.

La traducción se ha convertido en un recurso a la hora de generar ingresos y abordar nuevos mercados. Cualquier contenido de su empresa que haya sido publicado forma una parte importante de la experiencia del cliente y afecta a la imagen de su empresa. Lahokoski Linguistics le ofrece una traducción apropiada, adaptada al público a la que va destinada y fiel al documento original. ¡Pida presupuesto sin compromiso!
Localizar sus juegos puede aumentar su atractivo a nivel internacional. Los videojuegos no son sólo para “geeks” sino que están despertando el interés de una audiencia cada vez mayor de jugadores de todas las edades, por lo que la demanda de juegos localizados está aumentando. ¡En Lahokoski Linguistics amamos los videojuegos, no sólo los traducimos! Y es que localizar un videojuego es un trabajo desafiante, creativo y divertido. Estamos familiarizados con diferentes plataformas y géneros así como con su terminología específica. Teniendo en cuenta aspectos lingüísticos y culturales, adaptamos su videojuego para los finlandeses, asegurándonos de que funciona igual de bien que en su idioma original logrando la impresión que se busca, ya sea divertir, asustar o emocionar. ¡“Finnish your games” y pida presupuesto sin compromiso!

Prices

The price of a translation or proofreading project is based on the source word count. The word rate is determined based on several factors, such as the language pair, type, subject, and purpose of the text, project schedule, and delivery format of the translation. In other projects the price will be calculated using the hourly rate. In word-rate projects the final price will always be confirmed before the project begins.

We offer a free, non-binding price estimate upon request. Send your enquiry via our contact form or by email.

All services offered by us are subject to the General Terms of Contract for Translations outlined by the Finnish Association of Translators and Interpreters.

Preise

Der Preis für eine Übersetzung oder ein Korrektorat wird auf Basis der Wortanzahl im Quelltext kalkuliert. Der Preis pro Quellwort errechnet sich auf Basis verschiedener Aspekte, wie etwa Sprachenkombination, Textsorte, Thema und Verwendungszweck des Texts, Liefertermin sowie Dateiformat des Zieltextes. Bei anderen Projekten gilt ein Stundenpreis. Für Übersetzung und Korrektorat wird der endgültige Preis immer vor Projektbeginn festgelegt.

Auf Anfrage erhalten Sie von uns einen kostenlosen und unverbindlichen Kostenvoranschlag. Bitte senden Sie uns hierzu Ihre Anfrage über unser Kontaktformular oder per E-Mail.

Für unsere Leistungen gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen des Finnischen Verbandes der Übersetzer und Dolmetscher.

Priser

Priset för ett översättnings- eller korrekturprojekt baseras på antalet ord i källtexten. Priset per ord baseras i sin tur på flera faktorer, till exempel vilka språk man översätter från och till, textens typ, innehåll och syfte, projektets tidsplanering och formatet som översättningen ska levereras i. För vissa projekt gäller ett timpris. Det slutgiltiga priset för översättning och korrekturläsning bestäms alltid innan projektstart.

Vi erbjuder gratis, ej bindande offerter vid förfrågan. Skicka din förfrågan via vårt kontaktformulär eller via e-post.

Vi tillämpar de allmänna avtalsvillkoren för översättningsarbete som tagits fram av Finlands översättar- och tolkförbund.

Hinnat

Käännös- ja oikolukutöiden hinta perustuu lähdetekstin sanamäärään. Sanahintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten kielipari, tekstin tyyppi, aihe ja käyttötarkoitus, projektin aikataulu sekä käännöksen toimitusmuoto. Muihin töihin sovelletaan tuntihintaa. Sanahinnoiteltujen töiden lopullinen hinta vahvistetaan aina ennen projektin alkua.

Annamme pyynnöstä ilmaisen, sitomattoman hinta-arvion. Lähetä tiedustelusi yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse.

Sovellamme kaikissa toimeksiannoissa Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton laatimia käännöstöiden yleisiä sopimusehtoja.

Precios

El presupuesto de cada proyecto de traducción o corrección oscilará en función del número de palabras del texto original. El precio por palabra dependerá de varios factores, como los idiomas involucrados, el tipo, la temática y el propósito del texto que va a traducirse, el plazo de entrega o el formato elegido para el proyecto. En este caso, el precio final se confirmará antes del comienzo.
Para proyectos de otro tipo se aplicarán las tarifas por hora.

Ofrecemos un presupuesto gratuito y sin compromiso. Envíe su solicitud utilizando el formulario de contacto o por e-mail.

Todos los servicios ofrecidos están sujetos a las condiciones generales de encargo de traducciones establecidas por la Asociación Finlandesa de Intérpretes y Traductores.

Contact

Contact us for more information, or ask for a non-binding quote! When asking for a quote, please include as much information as possible, such as the subject, word count (or an estimate), and file type of the text to be translated or edited, as well as the desired turnaround time. We will get back to you as soon as possible.

Sorry, we are not outsourcing work or accepting applications from translators or translation agencies at the moment.

Name

Email

Subject

Message

Attach file

Captcha
captcha

Kontakt

Für weitere Informationen bzw. zur Einholung eines Angebots setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Damit wir Ihnen ein passendes Angebot unterbreiten können, nennen Sie uns in Ihrer Anfrage bitte Thema, Wortanzahl (oder eine Schätzung) und Dateiformat des zu übersetzenden/korrigierenden Textes sowie Ihr gewünschtes Fertigstellungsdatum. Wir setzen uns im Anschluss so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung.

Name

E-Mail

Betreff

Nachricht

Datei anhängen

Captcha
captcha

Kontakt

Kontakta oss för mer information, eller be om en offert! Ange vad texten handlar om, hur många ord den innehåller (eller en uppskattning), filformat och önskad leveranstid. Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Namn

E-postadress

Ärende

Meddelande

Bifoga dokument

Captcha
captcha

Yhteydenotto

Pyydä lisätietoja palveluistamme tai tee tarjouspyyntö! Tarjouspyynnön tulisi sisältää mahdollisimman tarkat tiedot käännettävästä tai oikoluettavasta tekstistä, esimerkiksi tekstin aihe, sanamäärä (tai arvio) ja tiedostomuoto sekä haluttu toimitusaika. Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian.

Nimi

Sähköpostiosoite

Aihe

Viesti

Liitä tiedosto

Captcha
captcha

Contacto

Para más información, puede ponerse en contacto con nosotros o pedir presupuesto sin compromiso. Si quiere solicitar un presupuesto, deberá indicar brevemente el tema, el número de palabras aproximado y el formato del texto que desea traducir o corregir, así como la fecha límite de entrega del proyecto. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

No se aceptan solicitudes de empleo de otros traductores o empresas de traducción.

Nombre

Email

Asunto

Mensaje

Adjuntar archivo

Captcha
captcha